Tento web používá cookies, prehliadaním webu súhlasíte s ich použitím. Súhlasím

Ochrana osobných údajov

 1. Základné pojmy
  1. Pojmy "Poskytovateľ", "Používateľ", "Licenčná zmluva", "Aplikácia" majú rovnaký význam, ktorý definujú Obchodné podmienky.
  2. Poskytovateľ a Užívateľ spolu uzavreli Licenčnú zmluvu tým, že Používateľ odsúhlasil všeobecné obchodné podmienky pri zriadení používateľského účtu na webovej adrese faxio.sk.
  3. V rámci tohto právneho vzťahu bude Poskytovateľ správcom osobných údajov Užívateľa za účelom realizácie zmluvného vzťahu a pre marketingové účely podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR").
  4. Termíny "správca dát", "spracovateľ dát", "osobné údaje", "spracovanie", "zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia" použité v tomto texte je potrebné vykladať v kontexte GDPR.
 2. Aké osobné údaje Poskytovateľ o Používateľovi spravuje
  1. Pre poskytovanie Aplikácie a jej podporu ide o údaje:
   • Email - prihlasovacie meno Užívateľa
   • Heslo - pre overenie Užívateľa
   • Identifikačné číslo (IČO) - ak ho Užívateľ má; povinný údaj na faktúrach
   • Daňové identifikačné číslo (DIČ) - povinný údaj na faktúrach u identifikovaných osôb, platcov DPH a pre EET
   • Fakturačná adresa - povinný údaj na faktúre
   • Číslo bankového účtu - pre zobrazenie na faktúrach
   • Technické údaje - odkiaľ užívateľ prišiel na web Faxio, pre štatistické účely
   • IP adresy - prevádzkové dôvody
   • Všetku korešpondenciu (napr. cez email, chat, v aplikácii) s užívateľskou podporou Aplikácie
   • Na marketingovom webu pre štatistické účely návštevy a akcie Užívateľa (napríklad založenie nového účtu, testovanie zmien dizajnu)
   • Dobrovoľné odpovede Užívateľa na ankety Poskytovateľa
   • Záznamy o činnosti Aplikácie (logy), v ktorých môžu byť aj záznamy činnosti Užívateľa v jeho účte
  2. Ďalšie údaje o sebe do svojho užívateľského účtu Užívateľ zadá pri používaní Aplikácie. Ide napríklad o to, aký účtovný softvér používa, či využíva paušálne náklady, ďalšie čísla bankových účtov a pod.
  3. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínané technológie.
 3. Čo s dátami Poskytovateľ robí, ako ich spracováva
  1. Spracovanie osobných údajov za účelom realizácie zmluvného vzťahu je spracovanie údajov v rozsahu potrebnom pre plnenie Licenčnej zmluvy. Za týmto účelom sa budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané Užívateľská identifikačné a kontaktné údaje a ďalej informácie vzťahujúce sa na zabezpečenie chodu Aplikácie. V prípade, že Používateľ s poskytnutím svojich údajov na tento účel nesúhlasí, nemožno zmluvu uzavrieť.
  2. Marketingovým využitím údajov znamená iba využitie kontaktných údajov Užívateľa za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných produktov Poskytovateľa (napr. oznamovanie rozširovania funkcií Aplikácie), ktoré už Používateľovi poskytol. Vyššie uvedené osobné údaje poskytuje Užívateľ dobrovoľne a súhlasí s ich spracovaním. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného záväzku a možno ho kedykoľvek odvolať.
  3. Súhlas platí aj pre správcov poverených spracovateľov, ktorých služby Poskytovateľ využíva pre zaistenie chodu Aplikácie - napr. poskytovatelia serverovej infraštruktúry, zálohovanie dát, externí spolupracovníci a zamestnanci. S každým takýmto subdodávateľom má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu zaväzujúcu subdodávateľa k dodržiavaniu podmienok v tejto spracovateľskej zmluve. Poskytovateľ môže do spracovania zapojiť subdodávateľa, pokiaľ spĺňa nároky zhodné s ustanoveniami tejto spracovateľskej zmluvy.
  4. Poskytovateľ sa zaväzuje neposkytovať bez zvláštneho, priameho súhlasu Užívateľa jeho dáta tretím stranám na komerčné účely. Tento súhlas môže Užívateľ dať napríklad zaškrtnutím formulárového prvku v aplikácii, v emaily, alebo iné komunikáciu s Poskytovateľom.
  5. Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.
 4. Práva Užívateľa
  1. Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov pre všetky vyššie uvedené účely, právo na ich opravu, právo na ich likvidáciu. Užívateľ, ak sa domnieva, že sú jeho osobné dáta spracovávané nezákonne, má tiež právo požadovať Poskytovateľa o vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu.
  2. Ak požiada Užívateľ o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Poskytovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Poskytovateľom na adrese .
  3. Poskytovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnené žiadosti o poskytnutie fyzické kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.
 5. Zmazanie dát
  1. Po ukončení poskytovania plnenia na základe Licenčnej zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom - typicky tým, že Používateľ zruší svoj účet - je Poskytovateľ povinný vymazať dáta účtu Užívateľa, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona.
  2. Dáta používateľského konta sa mažú ihneď s ukončením poskytovania plnenia licenčnej zmluvy.
  3. Do štyridsiatich piatich (45) dní od zmazania účtu Poskytovateľ vymaže dáta účtu Užívateľa aj zo záloh aplikácie.
  4. Záznamy o činnosti Aplikácie (logy), v ktorých môžu byť aj záznamy činnosti Užívateľa o jeho účte Poskytovateľ maže do jedného (1) roka od zrušenia účtu.
  5. Poskytovateľ po ukončení plnenia na základy Licenčnej zmluvy uchováva nasledovné dáta:
   • Emailová adresa majiteľa účtu (len pre prípadný nutný kontakt, nebude použitá pre žiadne marketingové účely).
   • Anketu vyplnenú pri rušení účtu.
   • Korešpondencia a online rozhovory, ktoré Užívateľ mal pri riešení jeho dotazov na podporu a to pomocou emailu alebo online nástroja pre online chat.
   • Ak Užívateľ dobrovoľne odpovie na anketu Poskytovateľa zostanú odpovede uchované aj po zmazaní účtu.
 6. Ostatné
  1. Užívateľ sa zaväzuje okamžite ohlasovať všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú účinné k 10.5.2022.

Prečo platiť za online fakturáciu, keď nemusíte?

Vyskúšajte online fakturáciu Faxio hneď teraz!