Tento web používá cookies, prehliadaním webu súhlasíte s ich použitím. Súhlasím

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné pojmy
  1. Poskytovateľom služby je Shoperia s.r.o., so sídlom Železničná 11, 082 71 Lipany, Slovensko, IČO: 54607132, DIČ: 2121729819, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 44075/P (ďalej len poskytovateľ).
  2. Užívateľom je výhradne podnikajúca fyzická alebo právnická osoba identifikovaná prihlasovacím emailom a heslom zadaným pri registrácii, ktorá služby využíva v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len užívateľ).
  3. Zmluvou sa rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je poskytnutie Licencie na používanie webovej aplikácie Faxio, ktorá je dostupná z adresy faxio.sk alebo odvodených domén tretej a vyššej úrovne.
  4. Licencia je nevýhradne licenciou k užívaniu Aplikácie za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.
  5. Aplikáciou sa rozumie webová aplikácia Faxio pre správu a tlač faktúr a nákladov.
  6. Ponukou k uzavretiu zmluvy je registrácia Užívateľa, ktorá sa realizuje založením účtu (vyplnením a odoslaním registračného formulára alebo prijatím pozvánky do iného účtu).
  7. Prijatím ponuky je zobrazenie potvrdzovacej obrazovky po registrácii alebo emailové potvrdenie registrácie poskytovateľom. Toto prijatie ponuky je okamihom uzatvorenia zmluvy. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
  8. Účet - užívateľský účet pre službu identifikovaný unikátnym identifikátorom (názvom účtu / agendy). Účet predstavuje neverejnú časť aplikácie.
  9. Blokácia účtu je obmedzenie prístupu používateľa k účtu či všetkým účtom. Užívateľ má možnosť iba exportovať faktúry, náklady a kontakty, či zrušiť svoj účet.
  10. Zrušenie účtu je nenávratné zmazanie jedného alebo všetkých účtov užívateľa a všetkých dát spojených so zrušeným účtom. Zrušenie účtu predstavuje zrušenie zmluvy.
 2. Práva a povinnosti užívateľa
  1. Užívateľ je povinný uviesť pri registrácii svoje kontaktné údaje pre účel fakturácie poskytnutých služieb a komunikáciu s poskytovateľom. Užívateľ je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje aktuálne.
  2. Užívateľ súhlasí, aby mu boli zo strany poskytovateľa zasielané obchodné oznámenia. Tento súhlas je kedykoľvek odvolateľný, buď pre jednotlivý typ oznámenia či všetky obchodné oznámenia.
  3. Používateľ je povinný chrániť poskytnuté prístupové údaje k zriadeným službám a programovým prostriedkom servera pred zneužitím treťou stranou. Za prípadné zneužitie nenesie poskytovateľ zodpovednosť.
  4. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za súlad náležitostí vytvorených dokladov s platnými a účinnými právnymi normami a je len na užívateľovi, aby sa ubezpečil o ich úplnosti a bezchybnosti.
  5. Užívateľ sa zaväzuje nepredávať ani inak neposkytovať Aplikáciu akýmkoľvek spôsobom tretím osobám bez súhlasu poskytovateľa.
  6. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za dáta a obsah, ktoré poskytnutou Aplikáciou spracováva a zaväzuje sa užívať poskytnutú Aplikáciu v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  7. Užívateľ má právo kedykoľvek zrušiť Zmluvu zrušením svojho účtu, ak jeho účet nie je zablokovaný z dôvodu porušenia niektorej z obchodných podmienok. Všetky dáta užívateľa budú po zrušení účtu vymazané.
 3. Práva a povinnosti poskytovateľa
  1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku Aplikácie.
  2. Porušením povinnosti poskytovateľa zabezpečiť nepretržitú prevádzku Aplikácie nie je prerušenie prevádzky Aplikácie vzniknutej z neodvratných objektívnych dôvodov (napr. odstávka elektrickej energie, výpadok prípojného bodu k internetu apod.) alebo prerušenie prevádzky z dôvodu systémových zásahov poskytovateľa do prevádzky servera, o ktorých však bude užívateľ informovaný v predstihu priamo v Aplikácii.
  3. Poskytovateľ má právo zrušiť účet užívateľovi, ktorý porušuje Zmluvné podmienky, zámerne poškodzuje aplikáciu, zneužije logá, dopustí sa iného nelegálneho šírenia obsahu webu a webovej aplikácie.
  4. Poskytovateľ má právo zrušiť účet užívateľovi, ktorý sa do tohto účtu neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov. Pred prípadným zrušením upozorní poskytovateľ užívateľa na email majiteľa účtu.
  5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu spôsobenú užívaním aplikácie.
  6. Poskytovateľ má právo meniť tieto obchodné podmienky, napríklad z dôvodu ich uvedenia do súladu s právnymi predpismi či zvýšenie právnej istoty zmluvných strán. Zmluvné strany súhlasia, že zo záväzku vyplýva rozumná potreba Obchodné podmienky v budúcnosti zmeniť, a to po predchádzajúcom upozornení užívateľa na webe faxio.sk v lehote minimálne 14 dní pred účinnosťou zmien.
  7. Ak používateľ so zmenou obchodných podmienok nesúhlasí, má právo zrušiť účet. Zmluvné strany vyhlasujú, že doba 14 dní je dostatočná na obstaranie alternatívnej služby.
  8. Poskytovateľ má právo zasielať užívateľovi informácie a obchodné oznámenia formou emailu a zároveň povinnosť obchodné oznámenia nezasielať, pokiaľ s ich zasielaním užívateľ nesúhlasí.
 4. Podpora služby
  1. Všetky služby sú poskytované iba elektronickým spôsobom.
  2. Podpora k používaniu poskytovanej služby je poskytovaná iba v elektronickej podobe (e-mailová komunikácia, informácie na webových stránkach a pod.).
  3. Odosielanie aj príjem všetkých písomností súvisiacich s poskytovanou službou, vrátane fakturácie, prebieha iba elektronickým spôsobom.
 5. Ochrana osobných údajov
  1. Ochranu osobných dát užívateľa upravujú Podmienky ochrany osobných údajov.
 6. Rozhodné právo
  1. Pre prípad sporov vzniknutých zo zmluvy, ako aj pre prípad sporov týkajúcich sa platnosti, či existencia uzavretej zmluvy o poskytovaní služby a týchto obchodných podmienok si strany volia ako rozhodné právo právo Slovenskej republiky a určujú, že na rozhodovanie sú príslušné slovenské súdy.

Tieto obchodné podmienky sú účinné k 10.5.2022.

Prečo platiť za online fakturáciu, keď nemusíte?

Vyskúšajte online fakturáciu Faxio hneď teraz!